Arbeid

Et seriøst og anstendig arbeidsliv

  • Arbeide for strenge seriøsitetskrav mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
  • Sørge for at trepartssamarbeidet i Krødsherad kommune skal videreutvikles
  • Ingen anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår
  • Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres
  • Kompetanseplan og faglig oppdatering av alle ansatte skal settes i fokus
  • Opprette og videreføre lærling- og praksisplasser
  • Legge til rette for at kommunen i størst mulig grad tilbyr heltidsstillinger
  • Vurdere en kommunal vikartjeneste med faste og hele stillinger som tiltak for å sikre de ansattes mulighet til å jobbe heltid
  • Viktig infrastruktur som vann/kloakk, strømnettet, kraftandel i Ramfoss og kommunale veier skal beholdes under kommunalt eie

Krødsherad kommune skal ta sin rolle som oppdragsgiver, bedriftseier og kontrollinstans alvorlig. Sosial dumping, svart arbeid og all annen arbeidslivskriminalitet skal motarbeides.

Kommunen og selskaper der kommunen er eier skal i all sin virksomhet opptre i samsvar med egne vedtak, lov- og avtaleverk. Vi vil arbeide for strenge seriøsitetskrav mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Den viktigste ressursen i kommunen er menneskene som jobber der, og et godt partssamarbeid lokalt er viktig for hvordan Krødsherad kommune styres.

Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er kommunen sitt ansvar å organisere de kommunale tjenestene på en måte som gjør dem enda mer attraktive som arbeidsplasser.

Vi vil ha de beste fagfolkene nærmest innbyggeren, og vi vil som arbeidsgiver motarbeide en utvikling mot midlertidige ansettelser og løsere tilknytning til arbeidslivet for flere. Flere heltidsstillinger og faste ansettelser er avgjørende for å dekke opp behovet for kompetanse, spesielt i helsesektoren.

Vi vil bruke trepartssamarbeidet for å redusere sykefraværet i kommunen. Vårt mål er best mulige tjenester til alle kommunens innbyggere, uavhengig av hvem du er og størrelsen på lommeboka. Kvaliteten på den offentlige velferden påvirkes blant annet av arbeidsvilkåra til de ansatte.

På kjerneområder som helse, oppvekst og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Hvordan vi organiserer dette tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres.

Kommunens arbeidskraftbehov vil være størst innen helse, omsorg og oppvekst, men også innen tekniske fag vil det bli et økt behov for arbeidskraft med fagbrev og høyere utdanning. Framtidas arbeidsliv vil i enda større grad etterspørre kunnskap og kompetanse hos arbeidstakerne.

Arbeiderpartiet ønsker at kommunen skal være en lærende organisasjon hvor de ansatte holder seg faglig oppdatert gjennom målretta fagkurs og sertifiseringer, og at refleksjon over egen praksis er en naturlig del av arbeidshverdagen. Dette skal bygge på en forventning til arbeidstakerne om at de skal holde seg faglig oppdatert, og en forventning til kommunen som arbeidsgiver om at den skal tilrettelegge for faglig utvikling og etter- og videreutdanning. Det skal være en kultur for kontinuerlig å tenke fornyelse og forbedringer.

Å ta inn lærlinger og studenter i praksis er avgjørende for å utdanne framtidas arbeidskraft. Innholdet i og organiseringen av praksisstudiene må være relevant for den kommende yrkesutøvelsen, og sikre at lærlinger gis koordinert veiledning og oppfølging.

Er du enig med Krødsherad Arbeiderparti om Arbeid?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!