Barn og unge

Vi vil bygge sterke lag rundt den enkelte unge krylling

 • At dagens skolestruktur skal videreføres slik den er i dag
 • Ha trafikksikker skolevei for flere elever enn i dag
 • Ha fleksible og brukervennlige SFO-ordninger
 • Styrke den faglige kompetansen og kvaliteten i barnehagene og skolene gjennom å gi ansatte mulighet til etter- og videreutdanning tilpasset kommunens behov
 • Stimulere til en delingskultur for gode undervisnings- og læringsopplegg på tvers av barnehager og skoler
 • Jobbe aktivt med tiltak mot mobbing i samarbeid med barnehage, skole, idrettslag og alle fritidsaktører i kommunen gjennom «Mitt valg» og «MOT», og ha en nulltoleranse mot mobbing
 • Videreføre løpende barnehageopptak og plass på dagen
 • Ha mer tilstedeværende skolehelsetjeneste på skolene
 • Videreutvikle fritidstilbud i bygda sammen med ungdommen, og arbeide for å få ungdom engasjert i lokalsamfunnet
 • Tilrettelegge for at barn og ungdom og deres familier kan låne gratis tur- og fritidsutstyr
 • Utarbeide en strategiplan med tiltak og planer over hvordan jobbe med levekår og barnefattigdom på tvers av ulike tjenesteområder for det beste for den unge kryllingen
 • Fortsette som MOT-kommune
 • Skape en digital barnehage- og skolehverdag

Småbarnsfamilier skal kunne glede seg over å bygge sin framtid i Krødsherad. Et trygt barnehage- og skoletilbud betyr at barn og unge skal oppleve leik, mestring og læring, samtidig som foreldre skal kunne kombinere arbeid og familie. Kunnskap og kvalitet skal være styrende for skolepolitikken, og skolene våre skal preges av dyktige lærere, utvikling og læringslyst. Vi vil ha skoler som gir like muligheter for alle uansett sosial bakgrunn.

Barnehagene i Krødsherad skal kjennetegnes av god kvalitet, raushet og personale med god kompetanse. I et samfunnsperspektiv er menn i barnehagen like viktig som kvinner i næringslivets styrer. Barn har rett til å møte voksne av begge kjønn i oppveksten, og dette vil vi legge til rette for. Barnehagen har en viktig rolle i å kartlegge mulige lærevansker hos barna. En god barnehage sikrer at vi får satt inn tidlig innsats, slik at barn med spesielle behov får hjelp og støtte tidlig nok. Barnehagen er først og fremst et trygt og lekende sted der barn får mulighet til utvikling, leik og læring, sammen med kompetente voksne.

Dagens skolestruktur skal videreføres slik den er i dag – barneskole på Noresund og barne- og ungdomsskole på Krøderen. Det er tilrettelagt for gode og trygge oppvekstmiljøer på Noresund og Krøderen, og skolene er bærebjelkene for dette. De yngste elevene skal ha tilbud om SFO i sitt oppvekstmiljø, med rimelig kjøretid for foreldrene. Våre yngste skal få vokse opp i trygge omgivelser, med god læring og leik i barnehage og på skole. Barn og unge er Krødsherad framtid. Å skape gode og trygge oppvekstmiljø er den beste investeringen vi kan gjøre.

En av barnehagens og skolens viktigste oppgaver å forberede barn og unge på den virkelighet de vil møte som voksne. Den opplæringen barna får, må være tilpasset kunnskaps- og informasjonssamfunnet. Det er derfor av største viktighet at barn og unge i Krødsherad får tilgang til og blir fortrolige med brukt av digitale verktøy allerede fra barnehagen. Vi vil at det skal være en plan for en digital barnehage- og skolehverdag. En plan skal hjelpe barnehagene og skolene videre i arbeid med å implementere bruk av digitale verktøy i alle fagområder. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag skal gi en målrettet, felles gjennomgående systematikk med klare føringer til eierne og lederne av skoler og barnehager, lærere og øvrige ansatte som bidrar i Krødsherad sine barnehager og skoler.

Den unge kryllingen skal være rustet til å møte videregående skole etter en god og solid grunnmur fra grunnskolen. Gratis skoleskyss for våre elever på videregående skal fortsette.

Alle skoleelever fortjener en trygg og sikker skolevei. Den tryggeste veien skal være elevenes førstevalg når de går til og fra skolen. Skoleveien skal også være et viktig bidrag til økt fysisk aktivitet. Vi vil fortsette å utvikle skoleveiene slik at flere skal ha en mulighet til å gå trygt til skolen.

Mobbing og sosial ekskludering kan prege mennesker gjennom hele livet. Det fører til dårlig læremiljø og er en medvirkende årsak til at ungdom dropper ut av skolen. Mobbing og utestengelse kan starte allerede i barnehagen. Det skal jobbes aktivt med tiltak mot mobbing i samarbeid med barnehage, skole, idrettslaget og andre fritidsaktører i kommunen gjennom «Mitt valg» og «MOT».

Krødsherad skal være en god bygd for de unge. Barn og unge skal ha mulighet til en meningsfull fritid der de kan opparbeide sosial kompetanse, utvikle ferdigheter og selvtillit. Vi vil skape bedre rammer for ungdomskultur og støtte nye spennende prosjekter skapt av ungdom selv. Klubben har en viktig rolle for mange unge. Det er en arena for forebygging for utsatt ungdom, for kulturutøvelse og kulturopplevelser. Vi vil videreutvikle klubben og det fritidstilbudet sammen med ungdommen.

Boliger for barn og unge er også et område vi som kommune må se nærmere på. Vi ønsker at barn og ungdom, og unge voksne med særlige utfordringer, også skal få vokse opp i nærheten av sin egen familie.

Er du enig med Krødsherad Arbeiderparti om Barn og unge?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!