Eldreomsorg

Eldre i Krødsherad skal være sjef i sitt eget liv

  • Fortsette styrkingen av hjemmebaserte tjenester
  • Ikke sette omsorg ut på anbud
  • Styrke bemanningen i tilknytning til omsorgsboliger
  • Kryllingheimen skal som i dag tilby god og ernæringsrik mat og sørge for gode måltidsstunder
  • Kartlegge og tilby ny teknologi som gir de eldre økt trygghet og større innflytelse over egne liv
  • Bygge flere omsorgsboliger med bemanning, fellesarealer og aktivitetstilbud
  • Legge til rette for bygging av lettstelte sentrumsnære leiligheter
  • Styrke dagtilbudet og transportmuligheter
  • Videreføre ordningen med trivselsassistenter
  • Arbeide for opprettelse av frivillighetssentral

Det å kunne mestre hverdagen og delta i aktiviteter og være sosial er avgjørende for god livskvalitet. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å gå fra en institusjonsbasert omsorg til en aktiv alderdom hvor eldre kan være sjef i eget liv.

Eldre mennesker skal være sjef i eget liv. De har mye kunnskap og ressurser som kommunen vår må bruke mer av. Vi ønsker å jobbe for å redusere ensomhet og isolasjon, og vil tilrettelegge for mer samfunnsdeltagelse gjennom ulike kultur- og aktivitetstilbud for eldre, og gjøre det enklere og melde seg som frivillig. For å få til økt aktivitet må det også satses på transportløsninger for dette.

Vi vil legge til rette for at folk kan bo lengst mulig hjemme. Derfor tar vi i bruk flere trinn i den nye omsorgstrappa, og vi fortsetter satsingen på hjemmebasert omsorg for de som ønsker det. Vi ønsker også å ta i bruk flere teknologiske løsninger som gir trygghet for den enkelte. Nye boligformer skal bygges slik at flere kan bo i eget hjem, selv om behovet for økt trygghet eller hjelpemidler øker. Samtidig skal de som trenger sykehjemsplass kunne flytte inn på nye Kryllingheimen, som er bygget og innredet mer som et hjem.

Arbeiderpartiet vil at ledelsen av hjemmetjenestene skal være tillitsbasert, med tverrfaglige team med vedtaksmyndighet. Det er nødvendig å organisere tjenestene slik at det er stabilitet i turnus og medarbeidere. Innbyggerne skal møte kjente fjes, og medarbeiderne skal ha tid til å gjennomføre sine ulike oppdrag.

Er du enig med Krødsherad Arbeiderparti om Eldreomsorg?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!