Tettstedene våre

Aktivitet, fellesskap og dugnadsånd

  • Fortsette å jobbe med å utvikle våre to tettsteder i gode, miljøvennlige, moderne og livskraftige rammer
  • Ha gode og trygge møteplasser rundt begge skolene våre
  • Oppmuntre til samarbeid med alle velforeninger i bygda vår, og være en aktiv støttespiller

I sentrum for all stedsutvikling står mennesket. Hovedmålet med stedsutvikling er å forme og utvikle tettstedene våre slik at de:
- gir gode og miljøvennlige rammer for menneskers liv og helse
- skaper trivsel og trygghet
- legger til rette for et sosialt liv, rekreasjon og utfoldelse

Arbeiderpartiet vil at tettstedene skal være preget av trivelige nærmiljø med gode uterom for alle.

Vi vil jobbe for å opprettholde og videreutvikle våre to tettsteder som moderne, miljøvennlige og livskraftige. Tettstedene har ulike kvaliteter og særpreg, og slik skal det fortsette å være. Arbeiderpartiet vil arbeide for at tettstedene skal komplimentere hverandre slik at bygda sett under ett får et rikt og variert tilbud.

Med skolene i sentrum vil vi være pådriveren for å skape gode møteplasser mellom men - nesker i alle aldere. Begge skolene skal ha et «hjerte» som skal fungere som et møtested både i og utenfor skoletid. Det er viktig for oss at disse lokale møteplassene er i nærheten av der folk bor. Rundt begge skolene våre ligger det flotte idrettsanlegg som fortsatt skal være gode, trygge og inkluderende møteplasser for alle generasjoner til alle årstider.

Begge tettstedene har etablert hver sine velforeninger, Krøderen vel og Noresund vel. Arbeiderpartiet vil sørge for å støtte opp under og gi rammer slik at disse kan skape utvikling og være med å forme særpreget til sitt nærmiljø. Vi heier på det arbeidet alle velforeningene gjør! Frivilligheten og dugnadsånden er viktig for å få til ønsket utvikling, Arbeiderpartiet vil at kommunen skal være en støttespiller og medhjelper for å få maksimal uttelling i dette arbeidet.

Er du enig med Krødsherad Arbeiderparti om Tettstedene våre?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!